Bhasmas herbs

swami ramdev, divya medicine

Divya Abhrak Bhasm 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Akeeki Pishti 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Bang Bhasma 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Godanti Bhasm 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Hajrool-Yahood Bhasm 10 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Heerak Bhasm 300 mg

swami ramdev, divya medicine

Divya Jahar-mohara Pishti 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Kaharawa Pishti 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Kapardak Bhasm 20 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Kasees Bhasm 10 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Kulya Bhasm Mixture 20 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Lauh Bhasm 10 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Mandoor Bhasm 10 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Moti(Mukta) Pishti 2 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Mukta-shukti Bhasm 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Praval Pishti 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Rajat(silver) Bhasm 1 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Sangeyashav Pishti 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Shankh Bhasm 10gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Sphatik Bhasm 10 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Swarna-makshik Bhasm- 10Gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Tamra Bhasm 1 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Tankan Bhasm 10 gm

swami ramdev, divya medicine

Divya Trivanga Bhasm 10 gm